Contact Hour of 1st semester of Academic Year 2022/2023

Contact Hour of 1st semester of Academic Year 2022/2023

Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Prof. Jerome YEN   16:30-18:00   16:30-18:30  
Prof. Xiaobo ZHOU          
Prof. Zhiguo GONG 16:00-18:00        
Prof. Jianbing SHEN          
Prof. Long CHEN     09:00-11:00    
Prof. Simon FONG       15:00-17:00  
Prof. Jingzhi GUO       14:30-15:30 14:30-15:30
Prof. Chi Man PUN       15:00-17:00  
Prof. Yain Whar SI 15:00-17:00        
Prof. Leong Hou U     10:30-11:30    
Prof. Chi Man VONG   15:00-16:00     15:00-16:00
Prof. Fai WONG   11:30-12:45     11:30-12:45
Prof. Yuan WU         15:00-17:00
Prof. Dingqi YANG 15:00-17:00        
Prof. Yibo Bob ZHANG 10:00-11:00
  10:00-11:00  
Prof. Jiantao ZHOU 10:30-11:30     10:30-11:30  
Prof. Yicong ZHOU   11:20-12:20     11:20-12:20
Prof. Huanle XU 15:00-16:00 15:00-16:00      
Prof. Pengyang WANG 11:15-12:15     11:15-12:15  
Prof. Li LI 14:00-15:00     14:00-15:00  
Prof. Qiwen XU 15:45-16:45     15:45-16:45  
Prof. Xiaowei WU     12:00 - 14:00    
Prof. Liming ZHANG   10:30-11:30 10:30-11:30    
Prof. Ye WANG 17:00-18:00 17:00-18:00      
Mr. Miguel GOMES DA COSTA   16:30-18:00   16:30-17:30  
Mr. Teng LAM 10:30-11:30 14:30-15:30   10:30-11:30  
Dr. Kam Hou VAT 12:00-13:30   12:00-13:30