Contact Hour of 2nd semester of Academic Year 2019/2020

Contact Hour of 2nd semester of Academic Year 2019/2020

Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Prof. Weijia JIA     15:00-17:00    
Prof. Simon FONG       15:00-17:00  
Prof. Zhiguo GONG 16:00-18:00       09:00-11:00
Prof. Jingzhi GUO       14:30-15:30 14:30-15:30
Prof. Xiaoshan LI   15:00-17:00      
Prof. Chi Man PUN       15:00-17:00  
Prof. Leong Hou U   11:00-12:00   11:00-12:00  
Prof. Chi Man VONG         10:00-11:00
15:00-16:00
Prof. Yicong ZHOU 10:00-11:00 16:00-17:00      
Prof. Long CHEN     09:30-11:30    
Prof. Yain Whar SI 17:00-18:00 14:00-15:00      
Prof. Weng In SIU   14:30-15:30   11:00-12:00  
Prof. Fai WONG 11:15-12:45     11:15-12:45  
Prof. Yuan WU   10:00-12:00 10:00-12:00    
Prof. Qiwen XU 14:30-15:30     14:30-15:30  
Prof. Liming ZHANG 10:30-11:30     10:30-11:30  
Prof. Yibo Bob ZHANG 10:00-11:00     10:00-11:00  
Prof. Jiantao ZHOU 15:00-16:00 11:00 -12:00      
Mr. Miguel GOMES DA COSTA 13:30-14:30     13:30-14:30  
Mr.¬† Teng LAM   10:00-11:00     10:00-11:00
Dr. Kam Hou VAT   14:30-16:00     14:30-16:00