Contact Hour of 2nd semester of Academic Year 2023/2024

Contact Hour of 2nd semester of Academic Year 2023/2024

Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Prof. Jerome YEN   16:00-17:30 16:00-17:30    
Prof. Xiaobo ZHOU 15:00-17:00        
Prof. Zhiguo GONG   16:00-18:00      
Prof. Jianbing SHEN       16:00-18:00  
Prof. Long CHEN     09:00-11:00    
Prof. Simon FONG       15:00-17:00  
Prof. Jingzhi GUO         16:30-18:30
Prof. Chi Man PUN       15:00-17:00  
Prof. Yain Whar SI 15:00-17:00        
Prof. Leong Hou U     10:30-11:30    
Prof. Chi Man VONG   14:00-16:00   14:00-16:00  
Prof. Fai WONG   11:00-12:30 11:00-12:30    
Prof. Yuan WU     15:00-17:00    
Prof. Dingqi YANG     15:00-17:00    
Prof. Yibo Bob ZHANG 10:00-11:00
  10:00-11:00  
Prof. Jiantao ZHOU 10:30-11:30     10:30-11:30  
Prof. Yicong ZHOU   16:00-17:00     11:30-12:30
Prof. Huanle XU   10:30-11:30   10:30-11:30  
Prof. Pengyang WANG 11:15-12:15     11:15-12:15  
Prof. Li LI 14:00-15:00     14:00-15:00  
Prof. Qiwen XU 15:30-17:30        
PProf. Xiaowei WU     14:00 - 15:00    
Prof. Liming ZHANG   10:30-11:30     10:30-11:30
Prof. Ye WANG 17:00-19:00        
Prof. Zhedong ZHENG     15:00-17:00    
Mr. Miguel GOMES DA COSTA   16:00-17:00     16:00-17:00
Mr. Teng LAM 11:30-12:30     11:30-12:30  
Dr. Shu Ming TAM   17:00-19:00 17:00-19:00    
Dr. Kam Hou VAT 12:30-14:00   12:30-14:00