Contact Hour of 1st semester of Academic Year 2023/2024

Contact Hour of 1st semester of Academic Year 2023/2024

Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Prof. Jerome YEN   16:30-18:00   16:30-18:30  
Prof. Xiaobo ZHOU 15:00-17:00        
Prof. Zhiguo GONG   16:00-18:00      
Prof. Jianbing SHEN       16:00-18:00  
Prof. Long CHEN     09:00-11:00    
Prof. Simon FONG       15:00-17:00  
Prof. Jingzhi GUO         16:30-18:30
Prof. Chi Man PUN       15:00-17:00  
Prof. Yain Whar SI 15:00-17:00        
Prof. Leong Hou U     10:30-11:30    
Prof. Chi Man VONG 16:00-17:00     16:00-17:00  
Prof. Fai WONG   11:00-12:30 11:00-12:30    
Prof. Yuan WU   14:00-16:00 15:00-17:00    
Prof. Dingqi YANG     15:00-17:00    
Prof. Yibo Bob ZHANG 10:00-11:00
  10:00-11:00  
Prof. Jiantao ZHOU 10:30-11:30     10:30-11:30  
Prof. Yicong ZHOU   16:00-18:00     09:00-10:00
Prof. Huanle XU 15:00-16:00 15:00-16:00      
Prof. Pengyang WANG 11:15-12:15     11:15-12:15  
Prof. Li LI 14:00-15:00     14:00-15:00  
Prof. Qiwen XU   13:45-14:45     16:30-17:30
Prof. Xiaowei WU     14:00 - 15:00    
Prof. Liming ZHANG   11:00-12:00 10:30-11:30    
Prof. Ye WANG 17:00-19:00        
Mr. Miguel GOMES DA COSTA   16:30-17:30   16:30-17:30  
Mr. Teng LAM 11:30-12:30     11:30-12:30  
Dr. Shu Ming TAM   18:00-19:00 18:00-19:00    
Dr. Kam Hou VAT 12:00-13:30   12:00-13:30