Contact Hour of 1st semester of Academic Year 2020/2021

Contact Hour of 1st semester of Academic Year 2020/2021

Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Prof. Jerome YEN   16:00-17:30      
Prof. Zhiguo GONG         15:00-17:00
Prof. Long CHEN         09:00-11:00
Prof. Simon FONG       15:00-17:00  
Prof. Jingzhi GUO       2:30-3:30 2:30-3:30
Prof. Xiaoshan LI on leave
Prof. Chi Man PUN       15:00-17:00  
Prof. Yain Whar SI 11:30-12:30     11:30-12:30  
Prof. Leong Hou U     10:30-11:30    
Prof. Chi Man VONG     10:00-11:00 10:00-11:00  
Prof. Fai WONG   10:00-12:00 10:00-12:00    
Prof. Yuan WU     15:00-17:00 16:00-18:00  
Prof. Dingqi YANG     15:00-17:00    
Prof. Yibo Bob ZHANG 10:00-11:00;
15:00-15:30

  10:00-11:00  
Prof. Jiantao ZHOU   16:00-17:00     16:00-17:00
Prof. Yicong ZHOU   15:00-16:00 15:00-16:00    
Prof. Weng In SIU 10:00-11:00     10:00-11:00  
Prof. Qiwen XU 12:30-13:30     12:30-13:30  
Prof. Xiaowei WU   12:00-14:00 13:00-15:00   12:00-14:00
Prof. Liming ZHANG   11:30-12:30     11:30-12:30
Mr. Miguel GOMES DA COSTA     10:30-12:00    
Mr.¬† Teng LAM 14:00-15:00       14:00-15:00
Dr. Kam Hou VAT 13:00-14:15     13:00-14:15